Prof Kana M. Sureshan
Professor (Chemistry)
  +91 (0)471 - 2778064
  a21zQGlpc2VydHZtLmFjLmlu

 

Ph.D. Students Project Assistants Master Students Postdocs         Interns          

Anu Lal

  Jesni N. J Dr. Subhrajyoti Bhandari Krishnakavya
Khazeber Ravichandran   Akhil Dev   Thejus
Abhay Gaur   Muhammed Hussain   Reshma
Javed Pathan   Annabel Benny   Pruthvi
Cijil Raju       Amalu
Rishika Rai       Sabith
Arthi Ravi        
Vignesh Athiyarath        
         
         

 

PAST MEMBERS

Ph.D. Students Project Assistants Master Students Postdocs         Interns    
Dr. Raja Mohanrao Raja Mohanrao Ananthakrishnan Dr. Muvvala   
Dr. Soumik Mondal Amol Vibhute Shyam Kumar V H Dr. Somnath Mukherjee  
Dr. Baiju P. Krishnan Khazeber Ravichandran Amina Sijad    
Dr. Amol Vibhute   Arun Dhaka    
Dr. Atchutarao Pathigoolla   Uday Shankar    
Dr. Adiyala Vidyasagar   Aswathi Raveendran    
Dr. Hema Kuntrapakam   Aromal Ashokan    
    Poornenth Anand    
    Maria Varghese    
    Neeruganti Manjunath    
    Zahid Hussain