Dr Sabari Sankar Thirupathy
Assistant Professor Grade I (Biology)
  +91 (0)471 - 2778161
  c2FiYXJpQGlpc2VydHZtLmFjLmlu

Graduate Students:

 
Anjali Variyar - Integrated PhD, Prime Minister's Research Fellow
Malhar Atre - Integrated PhD, Prime Minister's Research Fellow
Varun Sunder - Integrated PhD

 

Masters Students:

 
Fabi Rasheed
Gagan Shetteppanavar
Gayathri Soman
Jeyasri J
Shradha Ajith
Sreyas Sreekumar 
 

Minors Students:

 
Athira Prakash
Hiba Hannena
Kamalini S
Samrudhi Thakar
Swetha KV
Thigazholi Muruganandan
 

Project Assistants:

 
Sowmya Murugan
Shreya Sharma

Alumni:

Biology Major Project:

 
2019
Sowmya Murugan
Tarun Sreeraj
 
2020
Anish Ruban
Srepriya M.S.
 
2021
Akanksha Bhat
Anagha Prabhan
Bharat Joshi
 
Biology Minors Project:
 
2019
Vavilala Manikanta, Chemistry Major
 
2020
Abhinandan Annapurve, Mathematics Major
Aksha GP, Physics Major 
Hitha PR, Mathematics Major
Meenakshi Krishnan, Mathematics Major
 
Junior Research Fellow:
Mayur Shirude, 2017-19